Author - porto

ChatGPT có thể làm được những gì?

ChatGPT có thể viết một bài văn dài 10 trang về lịch sử thế giới, nhưng khi trở thành một người Bạn Thân, nó vẫn còn rất nhiều điều phải học Khi còn nhỏ khi có mỗi một Thắc Mắc tôi liền hỏi bố mẹ của mình là...